Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które:

1) z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii oraz

2) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Do naszych zadań należy eliminowanie przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;

2) udział wychowanków w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po opuszczeniu ośrodka:

– resocjalizacyjnych – w przypadku wychowanków niedostosowanych społecznie,

– socjoterapeutycznych – w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– profilaktyczno-wychowawczych,

– rewalidacyjnych – w przypadku wychowanków niepełnosprawnych,

– innych o charakterze terapeutycznym,

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne (rajdy, wycieczki krajoznawcze),

c) kulturalno-oświatowych ( wyjazdy do teatrów, wycieczki) ,

d) rozwijających zainteresowania ( kółko plastyczne, kółko teatralne, kółko techniczne,SKS) ;

3) zapewnienie wsparcia wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zapewnia wychowankom pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.

Wychowankowie zamieszkują w trzech budynkach: w Chodzieży, w Studzieńcu oraz w Ratajach.

Każdy z obiektów jest dostosowany no potrzeb wychowanków. Znajdują się w nich pokoje dwu, trzy i czteroosobowe, świetlice z aneksem kuchennym dla każdej z grup, sanitariaty, stołówka.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, socjoterapeutę, pielęgniarkę) bardzo dobrze przygotowaną do pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Zasady przyjęcia do ośrodka

 

 1. 1.      Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży  jest

  umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu.

  wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. 2.      Dokumenty pozostałe wymagane do przyjęcia do ośrodka:
 •       ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
 •       opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
 •   dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
 •       potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego
 •       odpis skrócony aktu urodzenia
 •       poświadczenie zameldowania
 •       zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)
 •       nr ubezpieczenia, nazwa NFZ oddz.
 1. 3.      Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka.
 2. 4.      Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej Starosta Chodzieski wystawia skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży
 3. 5.      O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) oraz zainteresowane instytucje informowani są telefonicznie lub na piśmie