Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

 

Przedmiot: Historia

 

Zadanie nr 1

Film do obejrzenia:

Dzieci Solidarności- film o powstaniu Solidarności

https://www.youtube.com/watch?v=zc61xCtAB_c

 

Grudzień 1979 – You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=dy6JtjwQcqg

Zadanie: po obejrzeniu filmów proszę przygotować krótkie, minimum 10 zdań każde,streszczenie odcinka.

Zadanie nr 2

a) Podaj który to wiek i która jego połowa:

- 1801r.

- 1456r.

- 1 r.

- 199 r.

- 349 r.

b) W którym roku zaczyna się i kończy podany wiek?

- VII w.

-XII w.

-XXII w.

- I w.

-XVII w.

c) Oblicz ile lat minęło między wydarzeniami:

a) 330 r.- 1578 r

b) 400 r. pne.- 620 r.

c) 191r. pne.- 930 r. pne.

 

Zadania należy wykonać i dostarczyć nauczycielowi historii po powrocie do placówki .

 

Przedmiot: WOS

Zadanie nr 1

Film do obejrzenia:

- Czwarta władza- Stevena Spielberga- o wpływie mediów na życie polityczne

Zadanie: po obejrzeniu filmu proszę przygotować krótkie, minimum 10 zdań ,streszczenie odcinka.

Zadanie nr 2

 

Data

Informacje dotyczące wyborów prezydenckich w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę śledzić wiadomości dotyczące wyborów prezydenckich w Polsce , które mają się odbyć w maju tego roku. Wszystkie informacje systematycznie należy umieszczać w tabeli wykonanej wg wzoru i po powrocie do placówki dostarczyć nauczycielowi wos, podobnie jak streszczenie filmu.

 

Przedmiot: GROGRAFIA

 

Zagadnienia do utrwalenia: Środowisko przyrodnicze Ameryki.

1. Ukształtowanie terenu: wymień główne formy terenu.

2. Wody powierzchniowe Ameryki- wymień największe i najważniejsze rzeki oraz jeziora.

3. Wymień i scharakteryzuj strefy klimatyczne oraz roślinność Ameryki.

Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie 1.

Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu  dopasuj właściwy nagłówek (A–E).

Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.

Uwaga! Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.

A. An idea for improving security

B. An unexpected winner

C. A new picture dictionary

D. Dangers connected with using images

E. The origin of a word

 

A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS

1.1. ____

Do you often use those small, face-like icons in your messages? Can you imagine that one of

them, a face with tears of joy, was chosen as the Word of the Year in 2015? That’s surprising

because it’s a picture, rather than a word. There are no plans to include the icon in any

dictionaries yet, but it is one of the most widely used images on the Internet.

1.2. ____

This icon is an emoji and it was created by a Japanese communications company in the late

1990s. The name was inspired by two Japanese words: e and moji, which can be translated into

English as “pictograph”. Emojis are images of things such as faces, weather, and activities, which include emotions. This means that some emojis are also emoticons.

1.3. ____

In the near future, numbers used as banking passwords might be replaced with pictures of faces, animals, fruit, etc. They will be easier to memorize because people have this extraordinary ability to remember pictures. The new passwords will make online banking safer because easy- to- guess pin numbers, such as birthdays, won’t be used anymore.

 

Zadanie 2.

Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej

formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest

to konieczne. Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.

2.1. Who (you / meet) ______________________________________________ last weekend?

2.2. I often use my dad’s iPad because it’s much (good / than / my) _______________________

________________________________________________.

2.3. A famous painting (be / steal) ________________________________________________

from the museum yesterday.

2.4. My dream is to visit Paris. Mark, (you / ever / be) _______________________________

_____________________ to this lovely city?

2.5. When I was a kid, my mum (not / let / I) _________________________________ stay out

long with friends.

 

Zadanie 3.

Dla każdej z opisanych sytuacji  wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną

z liter: A, B albo C.

 

3.1. Nie zrozumiałeś sensu wypowiedzi kolegi. Co powiesz?

A. What do you say in this situation?

B. What didn’t you understand?

C. What exactly do you mean?

3.2. Kolega informuje Cię, że wygrałeś(-aś) cenną nagrodę. Jesteś tym bardzo

zaskoczony(-a). Jak zareagujesz?

A. You must be joking!

B. Good luck to you!

C. I’m not surprised!

3.3. Przechodzień pyta Cię, jak dojść do przystanku autobusowego. Co mu powiesz?

A. It’s the wrong bus stop.

B. Turn left. It’s just round the corner.

C. The bus has just left. You’ll have to wait.

 

Zadanie 4.

Przeczytaj teksty o trzech kuchniach na kółkach (A–C) oraz zdania (1-4) dotyczące tych kuchni

Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.

Uwaga! Jeden tekst pasuje do dwóch zdań.

 

 

FOOD TRUCKS

A.

The NeatMeat food truck serves burgers, chips and hot black tea. All their burgers have meat, so if you’re a vegetarian the only thing you’ll get there are chips. If you fancy a fruit salad or some other dessert, you should try somewhere else. You can also book the The NeatMeat truck for group events organized in the open air.

B.

The Yummy Food truck serves meat in their food but everything is natural. You can also order organic tea or coffee and locally grown, 100% natural vegetables, but you won’t get a dessert here. All the things on the menu are low-fat, vitamin-rich and taste delicious. No wonder you can’t hire this truck for parties – they’re too busy serving street-food customers.

C.

The Bonito food truck sells pancakes with fruit, jam and chocolate. If you’re looking for healthy food you’d better go somewhere else. Everyone else will find The Bonito a paradise. They also prepare freshly squeezed juice and their own smoothies with strawberries and bananas. However, this food truck sells only to individual customers. So if you’re thinking about having one at a party, check out other options.

 

 

This food truck is best for someone who

1. only wants to have a sweet dish.

2. would like to hire it for outdoor parties.

3. is fond of fruit drinks.

4. prefers eco-friendly food.Zadanie 5.

Przetłumacz na język angielski fragment zdania w nawiasie tak, aby zachować ich poprawność gramatyczną.

 

1.He ............................................................................................... (pochodzi z) Spain.

2.Her son ................................................................................................... (ma 5 lat).

3.They .................................................................................... (mieszkają w) London.

4.What is your .................................................................................. (stan cywilny)?

5.My brother ........................................................................ (interesuje się) music.

6.What is your ................................................................................... (narodowość)?

7.No, ......................................................................................... (nie jestem mężatką).

8.(Jak często) ........................................................ do you play computer games?

9. I enjoy ........................................................................................ (słuchać muzyki).

10. I prefer comedies .......................................................................... (niż horrory).

11. She is ...................................................................................(uprzejma i zabawna).

12. I like her because ................................................(ona potrafi mnie rozśmieszyć).

13. My dad ........................................................................(rzadko kiedy) watches TV.

14.What do you like ......................................................... (robić w wolnym czasie)?

15 (Mam dosyć) ................................................... getting up early in the morning.

16. (Mam ochotę).................................................................................... pizza tonight.

17.(Jakie jest twoje ulubione) ......................................................................... food?

18.Sarah ............................................................................................. (boi się) spiders.

19. I haven't got .................................................... (wiele wspólnego) with my cousin.

20 My brother ........................................................................(jest dobry z) English.

21 You always ....................................................   (wprawiasz mnie w dobry nastrój)

Zadanie 6.

Zapisz i przetłumacz wszystkie słówka i zwroty, zawarte w zadaniach, które sprawiły Ci problem. Naucz się ich !!!!!!!

 

Przedmiot: BIOLOGIA

 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z następujących zagadnień:

DNA i jego cechy

a) Skorzystaj z podanej strony internetowej:

https://epodreczniki.pl/b/kod-genetyczny-i-jego-cechy/PrmJZbPiV

- zapoznaj się z wprowadzeniem, obejrzyj film , rozwiąż ćwiczenia powtórzeniowe i przeczytaj podsumowanie

 

b) rozwiąż trzy dowolne zadania multimedialne z podanej strony:

https://learningapps.org/index.php?category=8&subcategory=2801&s=

 

Przedmiot: TECHNIKA

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Plansze pomocnicze:

 

Odpowiedzieć pisemnie na pytania:

1. Co to są wyższe kwasy karboksylowe?

2. Jakie właściwości mają wyższe kwasy karboksylowe?

3. Co to są mydła?

4. Zastosowanie kwasów karboksylowych.

5. Zadanie 1 strona 173

 

Temat: Porównywanie właściwości kwasów karboksylowych.

Plansze pomocnicze:

Odpowiedzieć pisemnie na pytania:

1. Rodzaje kwasów karboksylowych.

2. Zależność między właściwościami kwasów karboksylowych a liczbą atomów węgla w cząsteczce.

3. Właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych.

4. Zastosowanie kwasów organicznych występujących w przyrodzie.

 

Przedmiot: FIZYKA

Temat: Soczewki

Plansze pomocnicze:

 Odpowiedzieć pisemnie na pytania:

1. Wymień rodzaje soczewek.

2. Odpowiedz na pytania zamieszczone na końcu tekstu

 Przedmiot: MATEMATYKA

 

Temat: Oś symetrii figury.

Materiały pomocnicze:

Odpowiedz pisemnie na pytania

 1. Co to jest oś symetrii figury?
 2. Jaką figurę nazywamy figurą osiowosymetryczną?
 3. Zadanie 1, 2, 3 strona 213

 

Temat: Symetralna odcinka

Materiały pomocnicze:

 Odpowiedz pisemnie na pytania

 1. Co nazywamy symetralną odcinka?
 2. Jak wyznaczamy konstrukcyjnie symetralną odcinka?

 

Temat: Dwusieczna kąta.

Materiały pomocnicze:

Odpowiedz pisemnie na pytania

 1. Co nazywamy dwusieczną kata?
 2. Konstrukcja dwusiecznej kąta.
 3. Zadane 1 i 2

 

Temat: Symetria względem punktu.

Materiały pomocnicze:

 

Odpowiedz pisemnie na pytania

 1.Co nazywamy symetrią względem punktu?

 1. Zadanie 2

 

Temat: Środek symetrii figury.

Materiały pomocnicze:

 

Odpowiedz pisemnie na pytania

 1. Wyjaśnij pojęcia: środek symetrii figury, figura środkowosymetryczna.
 2. Zadanie 1 i 3 str. 225

Przedmiot: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

W ramach przedmiotu „ edukacja dla bezpieczeństwa” proszę o przygotowanie referatu na temat:

„ Co wiemy o koronawirusie?”

Praca powinna zawierać:

-Czym jest koronawirus.

-Objawy.

-Sposoby zarażenia.

-Sposób leczenia.

-Profilaktyka – jak się chronić przed zarażeniem.

- Postepowanie w przypadku podejrzenia zarażenia.

Pracę ( max 2 x A4 ) należy dostarczyć na zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa po zakończeniu kwarantanny.

 

Przedmiot: RELIGIA

Proszę o przeczytanie i opisanie tego tekstu w kilku zdaniach. 

 

Przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI

Materiały do druku:

 

Przedmiot: JĘZYK POLSKI

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z języka polskiego.

Materiały z j. polskiego dla kl. VIII.pdf

 

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kliknij w link poniżej i zobacz materiały do zdalnej nauki z wychowania fizycznego.

Materiały z wychowania fizycznego dla kl. VIII.pdf

  

 

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.