Załącznik nr2

Załącznik nr 2 do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW,

DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

......................................................                                                                                                                                                                                  .....................................................

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                (miejscowość i data)

......................................................

(adres zamieszkania)

......................................................

(telefon kontaktowy)

                                                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                                         Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

                                                                                                                                                        im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Proszę o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla dziecka ...................................................

ucznia/uczennicy klasy ................................................................................................................

ur. .................................................................................................................................................

nr pesel:

                     

Przyczyna utraty oryginału legitymacji/ duplikatu legitymacji: ............................................................................................................................................

 

 

 

 

OPŁATA ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ WYNOSI 9 zł

Należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy w Chodzieży

76 8945 0002 0026 3968 2000 0010

Tytuł przelewu: „duplikat legitymacji- imię i nazwisko ucznia”

 

.........................................……

podpis rodzica / opiekuna prawnego

___________________________________________________________________________

adnotacje sekretariatu

numer duplikatu legitymacji ........................................

Załączniki:

1 fotografia,

2 zwrot zniszczonej legitymacji (dotyczy / nie dotyczy)

3 potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej

4 klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Chodzieży, ul. Strzelecka 11, 64‑800 Chodzież, adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 67 214 78 02,

2. W MOS w Chodzieży został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania duplikatu świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.)

 2. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

 2. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych,

 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 3. żądania usunięcia danych, gdy:

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

 3. ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 


Drukuj   E-mail

Related Articles

Statut

Informacje