Deklaracji Dostępności

Deklaracji Dostępności

 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.mos-chodziez.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 03.01.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony
  • brak przełącznika kontrastu
  • zmiana rozmiaru strony/powiększenie tylko z pozycji przeglądarki internetowej
  • strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmian języka

Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

1) Sławomir Koziński  – koordynator do spraw dostępności - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Mikołaj Nowak – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Administrator Systemu Informatycznego - Piotr Melnarowicz email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 214 78 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony ==>Rzecznika Praw Obywatelskich

Dodatkowe informacje

Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa ośrodka spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna:

Ośrodek zlokalizowany jest w trzech budynkach. Budynek główny w którym znajduje się administracja, szkoła i internat mieszczą się przy ul. Strzeleckiej 11. Do budynku przy ul. Strzeleckiej 11 prowadzi 5 wejść, 2 wejścia główne od ulicy i 3 od strony dziedzińca. Do wszystkich  wejść prowadzą schody.Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściach do budynku potrzebna jest pomoc osoby trzeciej. W budynku nie ma windy. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille`a na terenie ośrodka. Do obiektu można wejść z psem asystującym. W drugim budynku zlokalizowanym w Studzieńcu 27 jest m.in. internat, kuchnia oraz biuro intendenta. Do budynku prowadzi kilka wejść, które nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Potrzebna jest pomoc osób trzecich. Wejście do budynku drugiego zlokalizowanego pod adresem Studzieniec 27 stanowi ograniczenie architektoniczne występują schody, brak windy. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille`a na terenie ośrodka. Do obiektów można wejść z psem asystującym. W budynku trzecim zlokalizowanym w Ratajach przy ul. Chodzieskiej 9 ośrodek prowadzi zajęcia wychowawcze i opiekuńcze. Przy wejściu do budynku do którego ośrodek ma dostęp potrzebna jest pomoc osób trzecich. Wejście do budynku zlokalizowanego pod adresem Chodzieska 9 w Ratajach stanowi ograniczenie architektoniczne występują schody, brak podjazdu, brak windy. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille`a na terenie ośrodka. Do obiektu można wejść z psem asystującym.Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. {Play}

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.rpo.gov.pl/

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 22.09.2020 r.


Drukuj   E-mail

Related Articles

Statut

Informacje