Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

 

STATUT

 

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

 

W CHODZIEŻY 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I

 

Postanowienia wstępne

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

 

Rozdział III 

 

Organy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

 

Rozdział IV

 

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

 

Rozdział V

 

Pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

 

Rozdział VI

 

Wychowankowie i uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

 

Rozdział VII

 

Dokumentacja placówki i postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

Nazwa i typ placówki

 

 

 

1. Nazwa placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

 

2.Siedziba placówki: 64-800 Chodzież ul. Strzelecka 11

 

3. Miejsce prowadzenia zajęć:

 

a)  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 64-800 Chodzież ul. Strzelecka 11

 

b) wychowawczych i opiekuńczych: 64-800 Chodzież, Studzieniec 27

 

4. Organ prowadzący placówkę: Starostwo Powiatowe w  Chodzieży Wydział Oświaty.

 

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.

 

6. Placówka jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzącą księgowość. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków.

 

7. Nazwa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

 

 

§ 2

 

Podstawa funkcjonowania placówki

 

 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz.843.)

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja  2001 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61 poz. 624 z późn. zm.)

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1113)

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach     ( Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

 

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 luty 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późniejszymi zmianami – obowiązuje od 1 września 2012 r.)

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)

 

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 z późn.  zm.)

 

9.Uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

 

10.Uchwała nr XXXVI/275/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

 

§3

 

Cele Ośrodka

 

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz socjoterapii.

 

2. Ośrodek zapewnia :

 

- całodobową opiekę

 

- warunki do nauki i spania

 

- możliwość realizacji celów socjoterapeutycznych

 

- możliwość zdobycia orientacji zawodowej

 

3. Ośrodek jest placówką całodobową, prowadzącą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Ośrodek może również tworzyć klasy, grupy wychowawcze nie zapewniające opieki całodobowej.

 

 

 

§ 4

 

Zadania ośrodka

 

 

 

1. Do zadań ośrodka należy praca z wychowankiem/wychowanką zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków/wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te są realizowane przez:

 

- organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno- wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym

 

- pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem możliwości, predyspozycji  i zainteresowań wychowanków

 

- udzielanie pomocy rodzicom( prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych w wspieraniu rozwoju młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości dziecka oraz doskonalenie umiejętności eliminowania zachowań trudnych

 

- organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/uczennicom

 

2. Ośrodek umożliwia:

 

- udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych

 

- udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godziny dziennie o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

 

- udział w zajęciach kulturalno- oświatowych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania

 

3. Ośrodek prowadzi szeroko rozumianą pracę wychowawczo- opiekuńczo- socjoterapeutyczną, realizuje te zadania w szczególności poprzez:

 

- kształtowanie pożądanych społecznie postaw moralnych ( szacunek dla powszechnie akceptowanych norm i wartości)

 

- niwelowanie zaburzeń zachowania

 

- regulowanie sytuacji prawnej i rodzinnej podopiecznych ( stała współpraca z rodzinami lub opiekunami prawnymi, sądami, kuratorami, policją i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży)

 

- kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji polskich i religijnych,

 

- pomoc w pomyślnym zakończeniu nauki - systematyczna praca w ramach nauki własnej wychowanków/wychowanek

 

- rozwijanie samodzielności wychowanków/wychowanek ( w tym samorządności)

 

- kształtowanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji życiowych

 

- kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych

 

- działalność prozdrowotną i kształtowanie zdrowego stylu życia

 

- stwarzanie warunków do świadomej walki z nałogiem

 

-  działalność sportowo- rekreacyjną

 

- dbałość o estetykę własną i placówki

 

4. Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w gimnazjum. Głównym celem szkoły oprócz celów określonych ustawowo jest w szczególności: kształtowanie odpowiedzialności za własną edukację, pomoc w nadrobieniu i wyrównaniu zaległości edukacyjnych, pomyślne zakończenie nauki, przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem.

 

5. Zadania szkoły:

 

- realizowanie programów nauczania i wychowania

 

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapeutycznej

 

- podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej

 

- sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole, podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych

 

- sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć odbywających się poza terenem szkoły

 

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć lekcyjnych i przerw lekcyjnych

 

- nawiązanie współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi

 

- współdziałanie z rodziną , udzielanie rodzinie wszechstronnej pomocy w wychowaniu i przygotowaniu do aktywnego życia

 

6. Ośrodek zapewnia doraźną opiekę zdrowotną w oparciu o współpracę z właściwymi poradniami i lekarzami specjalistami.

 

7.Ośrodek wypełnia swoje zadania poprzez:

 

- zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej

 

- odpowiednio przygotowaną bazę oraz stałe rozszerzanie zasobów i pomocy naukowych

 

- realizację programów: Profilaktyki, Wychowawczego, Planu Pracy Ośrodka

 

- stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi

 

- systematyczne kontakty z instytucjami wspierającymi: sądy, policja, poradnie, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe itp.

 

- integrację ze środowiskiem lokalnym

 

8. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

 

  

 

§ 5

 

Zespół do spraw  udzielania

 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

 

 

 

 

1.W ośrodku działa zespół do spraw udzielania  pomocy psychologiczno- pedagogicznej, powoływany przez dyrektora.

 

2. Do zadań zespołu należy:

 

- planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

- dokonywania oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka/wychowanki w placówce

 

- określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

- zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji

 

- opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego ( IPE-T) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

 

3. Zespół 2 razy w roku szkolnym dokonuje oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając efektywność pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 

4. O ustalonych formach , sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dyrektor każdorazowo informujena piśmie rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

 

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  w formie :

 

- zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

 

- zajęć socjoterapeutycznych

 

- zajęć z psychologiem

 

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

 

- porad i konsultacji

 

 

 

Rozdział III

 

Organy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

 

§ 6

 

Rodzaje organów

 

 

 

1. Organami ośrodka są:

 

- dyrektor

 

- rada pedagogiczna

 

- samorząd wychowanków

 

 

 

 § 7

 

Dyrektor

 

 

 

1. Dyrektor kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej, administracyjno- gospodarczej ośrodka oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

2. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 

- kierowanie działalnością ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz

 

- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanek/wychowanków

 

- realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących

 

- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

 

- organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi ośrodka

 

- wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom/uczennicom, wychowankom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek

 

- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

 

- odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

-  odpowiedzialność za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego

 

3. Dyrektor ośrodka decyduje w sprawach:

 

- zatrudniania i zwalniania pracowników

 

- przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom ośrodka

 

- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli

 

4. Dyrektor ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami ośrodka zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami.

 

5. Dyrektor ośrodka wykonuje również inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

 

6. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub inna osoba upoważniona.

 

7.Stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone jeśli ośrodek zatrudnia więcej niż 15 pracowników pedagogicznych.

 

8. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 

 

§ 8 

 

Rada Pedagogiczna

 

 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele/wychowawcy zatrudnieni w ośrodku. Przewodniczącym rady jest dyrektor.

 

3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności a jej posiedzenia są protokołowane. 

 

4.Obecność na radzie jest obowiązkowa.

 

5. Członkowie rady pedagogicznej usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu w formie pisemnej przewodniczącemu rady.

 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

- zatwierdzanie planów pracy ośrodka

 

- podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

 

- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych

 

- występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora

 

- podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki

 

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

 

- zatwierdzanie wniosków wychowawców oraz innych pracowników w sprawie przyznania uczniom/uczennicom nagród i wyróżnień

 

7. Rada pedagogiczna opiniuje:

 

- organizację pracy ośrodka w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i wychowawczych

 

- projekt planu finansowego ośrodka

 

- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

 

- wnioski dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom nagród i innych wyróżnień

 

- kandydatów do powierzenia funkcji dyrektora, wicedyrektora

 

- propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych

 

8. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

 

9. W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie ogłoszeń na tablicy w pokoju nauczycielskim oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim.

 

 

 

§ 9

 

Samorząd wychowanków

 

 

 

1. Samorząd wychowanków tworzą  wszyscy wychowankowie wybierani przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

2.Organy samorządu są jedynymi  reprezentantami ogółu uczniów.

 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

 

4.Samorząd jest organem wspierającym i rozwijającym życie placówki, winien wykorzystywać aktywność i inicjatywę wychowanków/wychowanek w roli współgospodarzy ośrodka.

 

5. Samorząd ma prawo przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki a w szczególności ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

 

 

§10

 

Zasady współdziałania organów

 

 

 

1. Wszystkie organy placówki współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 

 

2. Wychowankowie/wychowanki  przedstawiają wnioski i opinie organom ośrodka ( dyrektorowi i  radzie pedagogicznej) poprzez swoją reprezentację. Samorząd wychowanków przedstawia wnioski w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających szybkiej decyzji w terminie 7 dni. Wszystkie organy ośrodka zobowiązane są do wzajemnego poinformowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. Organy placówki mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

 

  

 

§ 11 

 

Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami placówki

 

 

 

1. Spór pomiędzy nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, wicedyrektorem a uczniem/wychowankiem rozwiązują:

 

- wychowawca klasy w przypadku sporu pomiędzy nauczycielami a uczniami

 

- wychowawca grupy w przypadku sporu pomiędzy wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, a wychowankami danej grupy

 

- wicedyrektorzy w sytuacji gdy decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu

 

- dyrektor jeżeli decyzja wicedyrektorów nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczy któregoś z wicedyrektorów

 

Od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

 

2. W przypadku sporu pomiędzy pracownikami ośrodka postępowanie prowadzi dyrektor

 

3.Konflikt pomiędzy dyrektorem a pracownikami ośrodka rozpatruje organ prowadzący placówkę.

 

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

 

§ 12

 

Godziny urzędowania

 

 

 

1. Sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

2. Dyrektor od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

3. Wicedyrektorzy w godzinach pracy.

 

4. Pedagog, psycholog w godzinach pracy.

 

 

 

§13

 

Organizacja ośrodka

 

 

 

1. W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży wchodzi  Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne.

 

2. Ośrodek zapewnia całkowitą opiekę (zakwaterowanie, wyżywienie, naukę , opiekę pedagogiczną) dla chłopców i dziewcząt. Dysponuje 90 miejscami.

 

3. Placówka może tworzyć klasy/grupy młodzieży nie objętej opieką całodobową. Zapewnia się im spełnianie obowiązku szkolnego, częściowe wyżywienie oraz umożliwia udział w zajęciach zgodnie z § 4 ust 2,4 statutu.

 

4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest pobieranie nauki poza ośrodkiem.

 

5. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany prze dyrektora.

 

 

 

§ 14

 

Organizacja  grup wychowawczych

 

 

 

1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

 

2. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 12.

 

3. Szczegółowe zasady i warunki pracy opiekuńczo - wychowawczo - socjoterapeutycznej określa roczny plan pracy grupy opracowany na początku każdego roku szkolnego.

 

4. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców, spośród których dyrektor ośrodka wskazuje wychowawcę wiodącego, który pełni rolę koordynatora pracy grupy. Do obowiązków wychowawcy wiodącego należy:

 

- sporządzanie list urlopowań wychowanków

 

- dbanie o stały dostęp do środków czystości

 

- nadzór nad realizacją planu pracy grupy

 

- analiza systematyczności prowadzenia dokumentacji grupy

 

5. Wychowawca jest czynnym członkiem zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej i jest współodpowiedzialny  za realizację indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego Współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami ośrodka, rodzicami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

 

6. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika nie będącego pracownikiem pedagogicznym.

 

 

 

§ 15

 

Organizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej i  Gimnazjum Specjalnego

 

 

 

1. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży ul. Strzelecka 11 działa Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne.

 

2. W nazwie szkoły podstawowej i gimnazjum umieszczonej na tablicy urzędowej opuszcza się wyraz „ specjalne”.

 

3. W nazwie szkoły podstawowej i gimnazjum umieszczonej na świadectwie szkolnym, w tym również na pieczęci używanej na świadectwie opuszcza się wyraz „ specjalne” .

 

4. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują program nauczania szkoły ogólnodostępnej.         

 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą zgodnie z planem lekcji sporządzonym przez wicedyrektora do spraw dydaktycznych. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

 

6. Godziny rozpoczęcia zajęć mogą ulec zmianie  na stałe lub doraźnie w razie potrzeb związanych z organizacją pracy ośrodka po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

 

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, wicedyrektor do spraw dydaktycznych ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

 

8. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum  jest oddział.  Liczba uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w oddziale  wynosi do 16.

 

9. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie tworzy się odział przysposabiający do pracy. 

 

10. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

11. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb  i możliwości uczniów.

 

12. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora ośrodka, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 

 13. Dyrektor ośrodka może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

 

14. Klasą opiekuje się nauczyciel- wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest , aby wychowawca opiekował się klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

15. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

 

 

§ 16

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

 

 

1.  Ocenianiu podlegają:

 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy;

 

- zachowanie ucznia/uczennicy.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia/uczennicy wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia/uczennicy polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia/uczennicę zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

-  informowanie ucznia/uczennicę o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zdolnościach i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 

-  udzielanie uczniowi/uczennicy pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 

- motywowanie ucznia/uczennicy do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

- dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia/uczennicy;

 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

- ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

 

- ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w naszym ośrodku;

 

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

-  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według odpowiedniej skali;

 

- ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

-  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia/uczennicy w nauce.

 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów/uczennice oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów/uczennic;

 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów/uczennice oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

8. Oceny są jawne dla ucznia/uczennic i ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

9. Na wniosek ucznia/uczennicy lub ich rodziców/opiekunów prawnych wychowawca klasy uzasadnia ustaloną ocenę.

 

10. Na wniosek ucznia/uczennicy lub ich rodziców/opiekunów prawnych, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia/uczennicy jest udostępniana uczniowi/uczennicy lub ich rodzicom/opiekunom prawnym na warunkach określonych przez  nauczycieli.

 

11. Szkoła nie wprowadza śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy, uwzględniającej poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazującej potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

12. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii o których mowa wyżej, a objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole , dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6a, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia/uczennicy, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia/uczennice w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

14. Dyrektor ośrodka zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

15. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

- dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

- jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

-  nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza.

 

- uczeń/uczennica zwolniony/zwolniona z zajęć wychowania fizycznego nie będzie musiał/musiała ćwiczyć ale będzie musiał/musiała być obecny/obecna na lekcjach i uczestniczyć w nich w każdy inny możliwy sposób np. poznając zasady gier zespołowych.

 

- uczeń/uczennica ubiegający się o zwolnienie z ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego przedkłada nauczycielowi uczącemu tego przedmiotu:

 

 •  zwolnienie wypisane przez rodziców/prawnych opiekunów,
 • zwolnienie lekarskie.

 

- zwolnienie wystawione przez rodziców/prawnych opiekunów mogą dotyczyć wyłącznie pojedynczych lekcji. Ciągłość tych zwolnień nie powinna przekroczyć dwóch tygodni.

 

- zwolnienia o terminie powyżej dwóch tygodni wystawia lekarz.

 

- nauczyciel odnotowuje datę złożenia zwolnienia i jego okres.

 

- jeżeli okres zwolnienia lekarskiego ucznia/uczennicy uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

- w przypadku dużej liczby zwolnień z lekcji wychowania fizycznego wystawianych przez rodziców/prawnych opiekunów, które uniemożliwią nauczycielowi wystawienie ocen klasyfikacyjnych uczeń/uczennica będzie „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

- odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach.

 

16. Dyrektor ośrodka, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia/uczennice z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, autyzmem w tym Zespołem Aspergera, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z nauki drugiego języka obcego.

 

17. W przypadku ucznia/uczennicy posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

18. W przypadku zwolnienia ucznia/uczennicy z nauki drugiego języka obcego wdokumentacji przebieg  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

19. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor za zgodą właściwego sądu może zezwolić na spełnianie przez ucznia/uczennicę odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Uczeń/uczennica spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez nauczycieli.

 

20. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia/uczennicy oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie ośrodka - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

21. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu. Decyzję o konkretnym terminie rad klasyfikacyjnych podejmuje Dyrektor Ośrodka.

 

22. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia/uczennicy z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia/uczennicy w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

23. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia/uczennicy.

 

24. O przewidywanym dla ucznia/uczennicy śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym informuje ucznia/uczennicę i jego rodziców/opiekunów prawnych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy w formie pisemnej.

 

25. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia/uczennicę i jego rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej.

 

26. Obowiązkiem nauczycieli uczących jest poinformowanie wychowawców klas na tydzień przed terminem zawartym w pkt. 24 i 25 o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych (śródrocznych) z poszczególnych przedmiotów.

 

27. O wszystkich ocenach, o których mowa w pkt. 24 i 25, informuje rodziców/prawnych opiekunów wychowawca klasy.

 

28. Uczeń/uczennica jest klasyfikowany/a, jeśli w każdym semestrze uzyskał/a przynajmniej dwie oceny cząstkowe z danego przedmiotu i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy i dyrekcji ośrodka oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia/uczennicy wraz z podaniem przyczyn. Jako podstawy do klasyfikowania ucznia/uczennicy wymaga się jego obecności na przynajmniej połowie zajęć z danego przedmiotu.

 

29. W przypadku nieklasyfikowania ucznia/uczennicy z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

30. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

31. Śródroczne i roczne oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenia szkoły.

 

32. Uczeń/uczennica może być nieklasyfikowany/a, jeżeli jego nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach przekracza 50% wszystkich zajęć.

 

33. Uczeń/uczennica, który/a nie jest klasyfikowany/a i pozostaje w tej samej klasie na poziomie I i II otrzymuje świadectwo. Świadectwa nie otrzymuje uczeń, który jest nieklasyfikowany i znajduje się w klasie III gimnazjum.

 

34. Uczniowie/uczennice gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

35. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

36. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 

37. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 

-  wybranie tematu projektu edukacyjnego;

 

- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

 

- wykonanie zaplanowanych działań;

 

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

 

38. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

 

- zadania nauczyciela,

 

- czas realizacji projektu edukacyjnego;

 

- termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

 

-  sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

 

-  inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

 

39. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Zawarte są one w regulaminie realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji projektu.

 

40. Kryteria oceniania zachowania ucznia/uczennicy zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia/uczennicy w realizacji projektu edukacyjnego.

 

41. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 

42. Informacje o udziale ucznia/uczennicy w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjne wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

43. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia/uczennicy w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia/uczennice z realizacji projektu edukacyjnego.

 

44. W przypadkach, o których mowa w ustępie 40, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia/uczennicy w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

 

 

 

 

§ 17

 

Oceniania wyników w nauce

 

 

 

1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o różnej długości kalendarzowej, ale porównywalnym wypełnieniu zajęciami. Każdy semestr zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną.

 

2. Praca ucznia powinna być monitorowana na bieżąco w celu przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

3. Oceny bieżące ze wszystkich przedmiotów nauczania oraz oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

-  stopień celujący (cel.) – 6,

 

-  stopień bardzo dobry (bdb.) – 5,

 

- stopień dobry (db.) – 4,

 

- stopień dostateczny (dst.) –3,

 

- stopień dopuszczający (dop.) –2,

 

- stopień niedostateczny (ndst.) – 1.

 

4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej ):

 

- stopień celujący (6) oznacza że osiągnięcia ucznia/uczennica wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu, uczeń/uczennica osiągnął sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim;

 

- stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń/uczennica opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, osiągnął sukces w konkursach szkolnych;

 

- stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia/uczennicę zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;

 

- stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń/uczennica opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego trudności przy poznawaniu kolejnych, bardziej skomplikowanych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu;

 

- stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia/uczennicę wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż w dużej mierze utrudnia możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i naukę przedmiotów pokrewnych, rokuje jednak nadzieję na opanowanie zaległości przy wydatnej pomocy nauczyciela oraz w przypadku gdy uczeń/uczennica mimo trudności wykazuje się dużymi chęciami w radzeniu sobie z poznawanymi zagadnieniami;

 

- stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń/uczennica wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych oraz gdy uczeń/uczennica nie ma motywacji do przezwyciężenia trudności i cechuje go ogólna niechęć oraz brak jakiegokolwiek wysiłku.

 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia/uczennicy przewidziane w programie nauczania na dane półrocze (rok szkolny). Stopnie te nie powinny być ustalone jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

8. Przy zapisywaniu ocen bieżących ze wszystkich przedmiotów nauczania dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

 

9. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o sprawdzianie na tydzień przed jego terminem.

 

10. Maksymalna liczba sprawdzianów, obejmujących zakres materiału więcej niż jedną jednostkę lekcyjną, nie może przekroczyć trzech w ciągu tygodnia w danym zespole klasowym.

 

11. Nauczyciel powinien zwrócić wszystkie prace kontrolne uczniów w terminie do dwóch tygodni od ich napisania.

 

12. W przypadku nieobecności ucznia/uczennicy na sprawdzianie uczeń/uczennica ma obowiązek pisać sprawdzian w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. Brak oceny ze sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych jest jednoznaczny z wystawieniem oceny niedostatecznej.

 

13. Uczeń/uczennica ma prawo jeden raz do poprawienia oceny niedostatecznej z każdego sprawdzianu. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i ocenę uzyskaną z poprawy sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

 

14. Oceny z odpowiedzi ustnych i pisemnych z bieżącego materiału oraz oceny innych form aktywności ucznia/uczennicy mogą być poprawiane na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

15. Uczeń/uczennica, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na półrocze powinni, w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu, uzupełnić braki i zaliczyć I półrocze. Przy zaliczaniu I półrocza należy brać pod uwagę wiadomości i umiejętności podstawowe określone w przedmiotowych systemach oceniania.

 

16. Otrzymanie oceny niedostatecznej na półrocze i niezaliczenie pierwszego półrocza, może być podstawą do wystawienia rocznej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

 

17. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do:

 

-  określenia różnorodnych form aktywności uczniów rozwijanych na jego zajęciach;

 

- wskazania tych form aktywności, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu;

 

- wskazania, które spośród przynajmniej kilku ocenianych osiągnięć uczniów, są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, a które rodzaje aktywności każdy uczeń może podejmować dobrowolnie, zgodnie z poziomem swego zaangażowania w realizacji przedmiotu;

 

-  opracowania indywidualnego systemu oceniania ze swojego przedmiotu;

 

- takiego określenia wymagań związanych z ocenami śródrocznych i rocznymi, by oceny dobre i bardzo dobre mogli uzyskać także ci uczniowie, którzy nie podejmą wszystkich oferowanych przez nauczyciela rodzajów aktywności, lecz spośród dobrowolnych wybiorą tylko część;

 

- określenia zasad udostępnienia uczniom i ich rodzicom poprawionych i ocenionych sprawdzianów pisemnych;

 

- gromadzić prace kontrolne uczniów

 

18. Zasady sprawdzenia i oceniania osiągnięć uczniów (z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych powyżej) każdy nauczyciel jest zobowiązany – na pierwszej lekcji z daną klasą w dowolnej formie przedstawić i wyjaśnić swym uczniom.

 

19. Kontrola postępów ucznia powinna być systematycznie tj. równomiernie rozłożona na cały okres nauki. Sposoby sprawdzania postępów ucznia odbywają się formie :

 

- wypowiedzi ustnej w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał, lekcji utrwalających i powtórzeniowych;

 

- wykonywania zadań, ćwiczeń ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym;

 

- obserwacji uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;

 

- analizy notatek sporządzanych w zeszytach przedmiotowych;

 

-  prac klasowych w postaci wypracowań, dyktand, zadań;

 

- sprawdzianów bądź testów osiągnięć szkolnych z określonego bloku tematycznego, zapowiedzianych i wpisanych do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem;

 

- kartkówek czyli pisemnego sprawdzenia wiadomości z ostatniego tematu bez wcześniejszej

 

zapowiedzi;

 

- oceniania prac domowych ucznia;

 

- oceniania zadań i zajęć praktycznych, wytworów ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

 

Ocenianie zachowania uczniów

 

 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia / wychowanka;

 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności Ośrodka;

 

- godne reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

 

-  dbałość o honor i tradycje Ośrodka;

 

- dbałość o poprawność językową;

 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 

- godne, kulturalne zachowanie się w Ośrodku i poza nim;

 

- okazywanie szacunku innym osobom;

 

- frekwencję, a w szczególności nieobecność nieusprawiedliwioną;

 

- przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

 

2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 

- wzorowe;

 

- bardzo dobre;

 

- dobre;

 

- poprawne;

 

- nieodpowiednie;

 

- naganne.

 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia/uczennicy, zgodnie z sześciostopniową skalą ocen.

 

4. Kryteria oceny zachowania uczniów. Uczeń/uczennica otrzymuje śródroczną lub roczną ocenę zachowania:

 

- wzorową - gdy spełnia wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz klasy / ośrodka, reprezentuje placówkę w konkursach czy zawodach międzyszkolnych, uzyskał pochwały lub wyróżnienia Rady Pedagogicznej, a ponadto wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;

 

- bardzo dobrą - gdy kultura zachowań ucznia/uczennicy w placówce nie budzi zastrzeżeń, jest on obowiązkowy, punktualny, życzliwy, gotów do działań na rzecz innych, pomaga nowym i słabszym kolegom, zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków na terenie szkoły i Ośrodka, a ponadto był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością;

 

- dobrą - gdy zachowanie ucznia/uczennicy w placówce nie budzi zastrzeżeń, jest on obowiązkowy, kulturalny, punktualny, chętnie pracuje na rzecz placówki, a ponadto współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;

 

- poprawną - gdy zachowanie ucznia/uczennicy wywołuje czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub innych uczniów, a zastrzeżenia wobec niego zostały podzielone przez wychowawcę klasy, otrzymał upomnienie lub naganę, ale w ciągu roku szkolnego wykazał znaczną poprawę swego zachowania, a ponadto współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;

 

- nieodpowiednią - gdy uczeń w rażący sposób naruszył zasady kultury lub współżycia społecznego, co spotkało się z jednoznacznie negatywną oceną dyrektora, nauczyciela lub innego ucznia i ocenę tę podzielił wychowawca klasy, a ponadto mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;

 

- naganną - gdy uczeń w rażący sposób narusza zasady kultury lub współżycia społecznego, lekceważy zarządzenia dyrekcji i Rady Pedagogicznej, popełnia czyny zabronione, wywiera negatywny wpływ na kolegów, otrzymał naganę z wpisem do akt, rada pedagogiczna lub zespół ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wnioskował o zmianę placówki. Wobec ucznia, który otrzymał naganną ocenę zachowania, wychowawca w porozumieniu z rodzicami i dyrekcją powinien określić odpowiednią drogę wiodącą do poprawy. A ponadto uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i  opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

 

5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 

-  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

 

 

 

§ 19

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

 

 

1. Uczeń/uczennica może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia/uczennicy nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń/uczennica lub rodzice (prawni opiekunowie) w terminie trzech dni przed klasyfikacyjnym, śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń/uczennica:

 

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

 

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia/uczennicy, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

- w przypadku nieklasyfikowania za pierwszy semestr roku szkolnego obowiązuje termin przeprowadzenia egzaminu do 31 marca danego roku szkolnego,

 

- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.

 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem/uczennicą i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia/uczennicy, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły.

 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia/uczennicy, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia/uczennicę odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 

- dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

 

- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem/uczennicą, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń/uczennica może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice/prawni opiekunowie ucznia/uczennicy.

 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

-  imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;

 

-  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 

- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

 

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia/uczennicy i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia/uczennicy. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia/uczennicy.

 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia/uczennicy z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

18. Uczeń/uczennica nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów otrzymuje stopień ze sprawowania i świadectwo szkolne.

 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.20.

 

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

21. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna z wyjątkiem, gdy uczeń/uczennica lub jego rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają zastrzeżenia do Dyrektora w momencie, gdy uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

22. Uczeń/uczennica lub jego rodzic/opiekun prawny ma prawo złożyć odwołanie od oceny.

 

23. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

- w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia/uczennicy oraz ustala roczną ocenę  klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

 

- w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

- komisja powołana przez dyrektora szkoły ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

24. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzgadnia się z uczniem/uczennicą i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

25. Sprawdzian przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

26. W skład komisji wchodzą:

 

- w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

 • dyrektor ośrodka albo nauczyciel zajmujący w ośrodku inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 

- w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

 • dyrektor ośrodka albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy oraz wychowawca indywidualny,
 • wskazany przez Dyrektora ośrodka nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 •  psycholog,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

 

27. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor ośrodka powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

28. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego w przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej.

 

29. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

 

30. Uczeń/uczennica, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

31. Przepisy pkt. 22-30 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

 

§ 20

 

Zasady promowania uczniów

 

 

 

1. Uczeń/uczennica otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

2. Uczeń/uczennica, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

3. Uczeń/uczennica, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

4. Uczeń/uczennica kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

5. Uczeń/uczennica kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczna) ocenę klasyfikacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

 

Wyrównywania różnic programowych

 

 

 

1.Pedagog, lub inna osoba, przyjmująca wychowanka do ośrodka, po otrzymaniu dokumentacji nauczania uczni/uczennicy, który przeszedł z innej szkoły, przekazuje informacje dyrektorowi d/s dydaktycznych o zaległościach programowych.

 

2. Dyrektor ds. dydaktycznych na podstawie tej informacji podejmuje decyzje o wyrównaniu różnic programowych.

 

3. Dyrektor ds. dydaktycznych na piśmie, informuje:

 

- ucznia/uczennicę i jego rodziców/opiekunów prawnych o konieczności uzupełnienia różnic programowych i o konsekwencjach ich nie uzupełnienia;

 

- wychowawcę klasy oraz zainteresowanych nauczycieli, u których uczeń/uczennica musi uzupełnić różnice programowe.

 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia zobowiązany jest do przygotowania na piśmie zagadnień obejmujących zakres materiału, który uczeń/uczennica ma uzupełnić.

 

5. Nauczyciel wyznacza uczniowi/uczennicy termin i formę zaliczenia materiału:

 

- jeżeli uczeń/uczennica został przyjęty do szkoły od dnia 1 września, zaliczenie różnic programowych musi nastąpić do końca stycznia,

 

- jeżeli uczeń/uczennica zostanie przyjęty do szkoły w trakcie roku szkolnego, zaliczenie różnic musi nastąpić przed zakończeniem roku szkolnego.

 

6. Jeżeli uczeń/uczennica musi zaliczyć różnice programowe obejmujące przedmiot, który w danej klasie nie jest prowadzony, może:

 

-  uczęszczać na zajęcia z tego przedmiotu z inną klasą,

 

- uczestniczyć w konsultacjach organizowanych przez nauczyciela,

 

- wyrównując we własnym zakresie różnice programowe zgodnie z rozporządzeniem.

 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia sporządza dokumentację obejmującą:

 

- protokół – stanowiący załącznik nr 1;

 

-pisemne prace ucznia/uczennicy.

 

8. Protokół powinien zawierać stwierdzenie ,że różnice programowe zostały zaliczone.

 

9. W przypadku, gdy dane zajęcia edukacyjne zostały zakończone w niższej klasie zaliczenie musi zakończyć się oceną.

 

10. Dokumentację dotyczącą wyrównania przez ucznia/uczennicę różnic programowych przechowuje się w arkuszu ocen.

 

11. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub w węższym zakresie, uczeń może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

 

 

 

 

 

§ 22

 

Egzamin poprawkowy

 

 

 

1. Uczeń/uczennica, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin poprawkowy obejmuje materiał całego roku. Czas trwania części pisemnej 60 minut części ustnej 30 minut.

 

3. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne na egzamin poprawkowy ustala egzaminator. Pytania (ćwiczenia) powinny odpowiadać wymaganiom podstawowym zawartym w przedmiotowych systemach oceniania. Ocena ustalona z egzaminu poprawkowego nie może być wyższa od oceny dostatecznej.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5. Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice/prawni opiekunowie ucznia/uczennicy w terminie trzech dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

 

7. W skład komisji wchodzą:

 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

 

-  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

8. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor wówczas powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

- skład komisji;

 

- termin egzaminu poprawkowego;

 

- pytania egzaminacyjne;

 

- wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 12.

 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

 

Egzamin gimnazjalny

 

 

 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Składa się z trzech części:

 

- w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

 

- w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

 

- w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, biorąc pod uwagę: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. W deklaracji podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

4. Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

6. Opinia, o której mowa w pkt 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej.

 

7. Opinię, o której mowa w pkt 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

 

8. Uczniowie chorzy lub czasowo niesprawni, na podstawie zaświadczeni o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor OKE stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

 

10. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

 

11. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

 

12. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 i 4 czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.

 

13. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają w/w warunku.

 

14. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

15. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

 

16. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

17. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

18. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy OKE.

 

19. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole.

 

21. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

 

22. W przypadkach, o których mowa w pkt. 20 i 21, uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

23. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego.

 

24. W przypadkach, o których mowa w pkt. 22 i 23, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „0”.

 

25. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

 

26. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 50 punktów.

 

27. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów powołani przez dyrektora OKE. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 

28. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez OKE jest ostateczny.

 

29. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.

 

30. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt. 32.

 

31. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek Dyrektora ośrodka, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

 

32. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

 

33. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

34. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego Dyrektor Gimnazjum przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

35. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

36. Uczeń może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Pracownicy ośrodka

 

§ 24

 

 

 

1. W placówce zatrudnia się:

 

- nauczycieli

 

- wychowawców

 

- pedagoga

 

- psychologa

 

- pedagoga socjoterapeutę

 

- pracowników niepedagogicznych ( główna księgowa, sekretarka, pomoc administracyjna, starszy referent ds.kadrowych, starszy referent ds.żywienia, konserwator, sprzątaczka, kucharka, pomoc kuchenna, opiekun nocny) 

 

2. W ośrodku tworzy się stanowiska wicedyrektorów, którzy podlegają bezpośrednio dyrektorowi. Powierzenia i odwołania dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.

 

3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres obowiązków dla każdego pracownika.

 

 

 

§ 25

 

Wicedyrektorzy

 

 I       Wicedyrektor do spraw dydaktycznych

 

 

 

1. Wicedyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą i ponosi odpowiedzialność za jej działalność.

 

2. Obserwuje zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli zgodnie z opracowanym planem obserwacji.

 

3. Systematycznie kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

 

4. Współpracuje z pedagogami i psychologami w procesie socjoterapii wychowanków.

 

5. Realizuje godziny dydaktyczne w wysokości ustalonej w stosownej Uchwale Rady Powiatu.

 

6.Organizuje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (dydaktyczno-wyrównawcze, itp )

 

7. Nadzoruje przebieg zajęć zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Na bieżąco organizuje zastępstwa i rozlicza godziny ponadwymiarowe.

 

8. Nadzoruje przebieg dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.

 

9. Wykonuje inne polecenia dyrektora , organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

10. Współpracuje z pozostałymi pracownikami ośrodka w celu tworzenia warunków pobytu zapewniających wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

11. Pracuje w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

 

12.Organizuje i prowadzi ewaluację ośrodka.

 

13. Zna i przestrzega przepisy prawa oświatowego- ustawy, rozporządzenia.

 

14.Sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.

 

15. Przestrzega zasad bhp i p.poż.

 

16. Zastępuje dyrektora podczas nieobecności.

 

17. Informuje dyrektora o pojawiających się problemach.

 

18. Odpowiada za organizację i nadzór egzaminów gimnazjalnych oraz szczegółową analizę egzaminów gimnazjalnych.

 

 

 

 II       Wicedyrektor do spraw opieki i wychowania

 

 

 

1. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą ośrodka.

 

2. Ponosi odpowiedzialność za działalność opiekuńczą i wychowawczą.

 

3. Sprawuje nadzór nad organizacją dojazdu wychowanków na zajęcia lekcyjne.

 

4. Obserwuje zajęcia wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem obserwacji.

 

5. Sprawuje nadzór nad organizacją imprez kulturalnych, rajdów, wycieczek, itp.

 

6. Systematycznie kontroluje prowadzenie przez wychowawców, pedagogów, psychologów dokumentacji pedagogicznej.

 

7. Współpracuje z pedagogami, psychologami w procesie socjoterapii wychowanków i rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

8. Realizuje godziny dydaktyczne w wysokości ustalonej w stosownej Uchwale Rady Powiatu.

 

9. Wykonuje inne polecenia dyrektora , organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

10. Współpracuje z pozostałymi pracownikami ośrodka w celu tworzenia warunków pobytu zapewniających wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

11. Pracuje w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

 

12. Zna i przestrzega przepisy prawa oświatowego- ustawy, rozporządzenia.

 

13. Organizuje zastępstwa podczas nieobecności wychowawców i rozlicza godziny ponadwymiarowe.

 

14. Przestrzega zasad bhp i p.poż.

 

15. Zastępuje dyrektora podczas nieobecności.

 

16. Informuje dyrektora o pojawiających się problemach.

 

 

 

§ 26

 

Nauczyciele

 

 

 

1. Do obowiązków nauczycieli należy:

 

- dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie, życie uczniów/uczennic podczas zajęć lekcyjnych i w przerwach między nimi

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż

 

- doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy

 

- zapoznanie z dokumentacją uczniów/uczennic

 

- wspieranie każdego ucznia/uczennicy w jego rozwoju

 

- udzielanie pomocy uczniom/uczennicom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb

 

- kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

 

- poszukiwanie i stosowanie środków zaradczych wobec zaistniałych problemów dydaktyczno- wychowawczych

 

- kształcenie u uczniów/uczennic postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji

 

- zapoznanie się przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych z aktualną sytuacją wychowawczą

 

- przekazanie klasy po zakończeniu zajęć lekcyjnych wychowawcom dyżurującym

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

3. Nauczyciele są zobowiązani w szczególności do:

 

- prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego

 

- uczestnictwa w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołów do spraw planowania, koordynowania udzielania uczniom/uczennicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz uroczystościach szkolnych

 

- współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia/uczennicy - zorganizowania co najmniej dwóch spotkań z rodzicami,

 

- współpracy w tworzeniu i realizacji IPE-T

 

- tworzenia w szkole warunków mających na celu ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej

 

4. Nauczyciel planuje, organizuje różne formy życia zespołu klasowego integrujące uczniów oraz dba o dokumentację klasy: dzienniki edukacyjne, arkusze ocen.

 

5.W przypadku ucieczki wychowanka w czasie trwania zajęć edukacyjnych nauczyciel jest odpowiedzialny za dokonanie formalności zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

6. Wychowawca klasy posiada własny plan pracy wychowawczej, który zawiera szczegółowe zadania oraz sposoby i terminy realizacji.

 

7. Nauczyciel opisuje faktury dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, wyjść na basen, siłownię, kino itp.

 

 

 

§ 27

 

Wychowawca klasy

 

 

 

1. Do obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności:

 

- organizowanie zajęć zespołu klasowego ,kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa

 

- realizowanie planu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki

 

- terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji klasowej( dziennik lekcyjny, świadectwa, opinie, arkusze ocen i inne)

 

- przedstawienie uczniom statutu ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków, a także Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) - zapis w dzienniku

 

- przeprowadzenie w pierwszym dniu roku szkolnego szkolenia bhp- zapis w dzienniku

 

- reagowanie na przejawy niewłaściwych postaw uczniowskich oraz sytuacji problemowych, ścisła współpraca z wychowawcami, rodzicami, pedagogami, psychologiem

 

- kontrolowanie frekfencji

 

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

- organizowanie życia kulturalnego klasy ( karta wycieczki, zeszyt wyjść, dziennik lekcyjnych)

 

- ustalanie ocen z zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców grup

 

- prowadzenie spotkań z rodzicami zgodnie z harmonogramem

 

- zapoznanie rodziców z WSO , statutem, procedurą przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych- zapis w dzienniku

 

 

 

§ 28

 

Wychowawcy

 

 

 

1. Do obowiązków wychowawcy należy:

 

- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom

 

- organizowanie zajęć wychowawczych, opiekuńczych, rekreacyjnych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami

 

- podnoszenie i aktualizowanie poziomu wiedzy i umiejętności pedagogicznych, psychologicznych i terapeutycznych

 

-wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych zleconych przez dyrektora, wicedyrektora takich jak: wyjazdy z wychowankami do sądu, wyjazdy do poradni, jednostek policji, odbiory wychowanków z ucieczki, itp.

 

- wychowywanie młodzieży w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu tolerancji religijnej, wolności sumienia, szacunku do pracy, sprawiedliwości społecznej

 

- kształtowanie u wychowanków postaw moralnych, obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami, dążenie do pełnego, wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków/wychowanek

 

- uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

- prowadzenie dokumentacji grupy( dzienniki zajęć wychowawczych, zeszyty raportów)

 

- tworzenie warunków zapewniających ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją

 

- zapoznanie się przed rozpoczęciem dyżuru z aktualną sytuacją wychowawczą w grupie

 

- utrzymywanie regularnego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi (ustalanie przyczyn niepowrotu z urlopowań

 

- systematyczne uzupełnianie listy obecności

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

- opisywanie faktur dotyczących zakupu leków, pomocy dydaktycznych, organizowanych imprez na rzecz wychowanka.

 

2. Wychowawca podczas czasu przeznaczonego na  naukę własną wychowanków/wychowanek powinien:

 

- wspomagać ich  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności tak aby odnosili sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości intelektualnych

 

- dostosowywać wymagania dotyczące przyswajania materiału dydaktycznego do możliwości percepcyjnych wychowanków ( indywidualizacja pracy, pomoc uczniom słabszym, zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym)

 

- wdrażać wychowanków/wychowanki do samodzielności szkolnej i obowiązkowości

 

-dbać o wyposażenie wychowanek/wychowanków w potrzebne pomoce i przybory szkolne

 

3. Wychowawca w ramach funkcji wychowawczej powinien:

 

- wdrażać wychowanków/wychowanki do samodzielności życiowej i prac społecznie użytecznych

 

- uczyć zasad współżycia społecznego (pełnienie ról społecznych, kultury współżycia w grupie, szacunku, tolerancji), przygotowywać do życia w rodzinie i społeczeństwie

 

- kształtować umiejętności społeczne tj. komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, współdziałanie

 

- stwarzać warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań

 

4. Wychowawca w ramach funkcji opiekuńczej ma obowiązek:

 

- tworzyć serdeczną atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych

 

- przygotowywać wspólnie z podopiecznymi posiłki, nadzorować pranie bielizny osobistej, wdrażać do przestrzegania higieny osobistej oraz czystości otoczenia

 

- dbać o mienie i majątek grupy  oraz estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia ośrodka

 

- dbać o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny

 

- sprawować opiekę nad wychowankami w czasie choroby

 

- w razie nieszczęśliwego wypadku wychowawca pełniący dyżur w grupie: organizuje natychmiastową pomoc doraźną i sprawuje opiekę nad wychowankiem/wychowanką do czasu zapewnienia właściwej pomocy medycznej, powiadamia dyrektora, rodziców, sporządza protokół wypadku w dwóch egzemplarzach

 

- znać sytuację domową i rodzinną wychowanka/wychowanki, utrzymywać kontakt z rodzicami i opiekunami chłopców/dziewcząt

 

- udzielać wychowankom pomocy przy usamodzielnieniu

 

- współpracować z pracownikami pedagogicznymi

 

5. Wychowawca, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego wychowawcę tygodniowego wymiaru godzin pracy, powinien pracować w odpowiednio większej liczbie godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym czasem zajęć nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 

6. Wychowawca może realizować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej (22.00-6.00).Wychowawcy pełniący dyżur przed dyżurem nocnym powinni przygotować wychowanków/wychowanek do snu - cisza nocna obowiązuje od godziny 21.15. Wychowawca sprawujący opiekę w porze nocnej przyjmuje dyżur po uprzednim sprawdzeniu stanu liczebności grup oraz przygotowania wychowanków do snu. Sprawując opiekę w porze nocnej czuwa nad bezpieczeństwem. Mając na względzie dobro placówki wychowawca zabezpiecza obiekt na okres nocny- wyłączą zbędne oświetlenie, sprzęt RTV, sprawdza szczelność okien i kranów.

 

7. Opieka nocna winna być sprawowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Dla pełnej realizacji opieki w porze nocnej wychowawca wraz z opiekunem nocnym powinien co godzinę kontrolować wszystkie pomieszczenia.

 

 

 

§ 29

 

Pedagog

 

 

 

1. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:

 

- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom

 

- podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji rodzinnej wychowanków/wychowanek

 

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

 

- współpraca z rodzicami , instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanków/wychowanek ( ośrodki pomocy społecznej, sądy, policja, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, służba zdrowia itp.)

 

- pomoc wychowankom usamodzielnianym przez placówkę, podejmującym pracę zawodową w załatwieniu spraw związanych z rozpoczęciem samodzielnego życia

 

- prowadzenie bieżącej korespondencji z rodzicami, szkołą macierzystą, policją, sądami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi

 

- prowadzenie rejestru urlopowań

 

- aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz pracach zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

- stała współpraca z kadrą pedagogiczną ośrodka, rozwiązywanie problemów opiekuńczo- wychowawczych i tworzenie warunków pobytu w placówce zapewniających wychowankom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów/uczennic, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic

 

- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów/uczennic

 

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży

 

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

- opisywanie faktur dotyczących zakupu pomocy do zajęć, wyjść z wychowankami

 

- przechowywanie w depozycie rzeczy wartościowych i pieniędzy wychowanek/wychowanków

 

 

 

§ 30

 

Psycholog

 

 

 

1. Do obowiązków psychologa należy w szczególności:

 

- zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom

 

- prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych pod kątem ustalenia przyczyn występowania u wychowanków/wychowanek zaburzeń, odchyleń rozwojowych, niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych

 

- określenie kierunku i programu oddziaływań wychowawczych, wyrównawczych i resocjalizacyjnych

 

- określenie kierunku kształcenia i form adaptacji społecznej i zawodowej

 

- współpraca z pracownikami pedagogicznymi placówki

 

- sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej z wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w ośrodku oraz prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć psychoterapeutycznych

 

- aktywny udział w pracach zespołu do spraw udzielania uczniom/uczennicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

- zapobieganie zaburzeniom zachowania, realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z wychowankami

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów/uczennic

 

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży

 

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

 

- opisywanie faktur dotyczących zakupu testów diagnozujących, pomocy do zajęć itp

 

 

 

§ 31

 

 Pedagog socjoterapeuta

 

 

 

1. Do obowiązków pedagoga socjoterapeuty należy w szczególności:

 

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

 

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom

 

- stała współpraca z rodzicami

 

- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych

 

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

 

 

 

 

§ 32

 

Sekretarka

 

 

 

1. Do obowiązków sekretarki należy w szczególności:

 

- obsługa sekretariatu

 

- przyjmowanie, rejestrowanie  i wysyłanie korespondencji

 

- zapewnienie obiegu pism i dokumentów zgodnie  z obowiązującą instrukcją kancelaryjną

 

- składanie zapotrzebowań i prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania

 

- zamawianie pieczęci, publikacji, czasopism

 

- prowadzenie księgi wychowanków, księgi uczniów

 

- znajomość Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, wprowadzanie danych do SIO

 

- wystawianie legitymacji uczniowskich

 

- aktualizowanie kart wychowanków za pomocą systemu teleinformatycznego ORE

 

- wysyłanie informacji do szkół o nowo przyjętych wychowankach

 

- prowadzenie rejestru:

 

 • faktur wpływających do ośrodka
 • zarządzeń dyrektora
 • wydawanych świadectw szkolnych
 • wydawanych legitymacji szkolnych
 • wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych
 • wydawanych zaświadczeń z OKE
 • uczniów skreślonych z listy uczniów
 • uczniów zwolnionych z nauki drugiego języka obcego
 • skarg i wniosków

 

- zgłaszanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego do OKE w Poznaniu

 

- dokonywanie miesięcznego zaangażowania środków finansowych w zakresie wydatków bieżących

 

- przygotowanie danych do wystawienia rachunków za wyżywienie wychowanków

 

- merytoryczne opisywanie faktur z uzasadnieniem celowości wydatku, a także podział wydatku na dział 801 i dział 700 w przypadku faktur za media

 

- rozliczanie kart drogowych oraz ustalenie norm zużycia paliwa

 

- przestrzeganie terminów przeglądów budynków

 

- inwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu ośrodka, prowadzenie ksiąg inwentarzowych ruchomego majątku

 

- prowadzenie składnicy akt

 

współuczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych procedur stanowiących system kontroli zarządczej w jednostce

 

- przygotowanie materiałów (zestawienia, wykazy, informacje) do kontroli analiz

 

- redagowanie pism i innych dokumentów w sprawach związanych z niniejszym zakresem czynności

 

- przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie informacji niejawnych, danych osobowych, w tym przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie wniosków o udostępnienie danych osobowych

 

- wykonywanie innych prac nie wchodzących w zakres przydziału czynności a zleconych przez dyrektora

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

 

 

§ 33

 

Główna księgowa

 

 

 

1. Zakres obowiązków pracownika:

 

 - główna księgowa odpowiada za prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

- nadzoruje przestrzeganie zasad prawidłowości, legalności, celowości gospodarności działań podejmowanych w ramach swojej sfery działania

 

- odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych oraz pozostałej dokumentacji  przewidzianej ustawą

 

- nadzoruje prawidłowy przebieg dokumentów finansowych

 

- opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących zasad ( polityki ) rachunkowości oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją

 

- opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz sprawuje nadzór nad ich realizacją

 

- współuczestniczy w sporządzaniu projektów planu finansowego jednostki

 

- dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 

- dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 

- dokonuje dekretacji dowodów księgowych, a w przypadku dekretowania przez innego pracownika sprawdza je i zatwierdza

 

- prowadzi na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży, ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym

 

- sporządza i przekazuje w terminie sprawozdania z wykonywanych procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz w zakresie ogółu operacji finansowych,wykazuje  w tych sprawozdaniach dane zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej

 

- sporządza i przekazuje w terminie sprawozdania finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu ) na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki

 

- przygotowuje zapotrzebowanie na środki finansowe, zgodnie z przyjętymi zasadami, określonymi w uchwałach Zarządu Powiatu Chodzieskiego

 

- przygotowuje wnioski o zmianę planu finansowego jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami, określonymi w uchwałach Zarządu Powiatu Chodzieskiego oraz Rady Powiatu Chodzieskiego

 

- przestrzega terminowego wykonywania zobowiązań w tym: zapłata składek ZUS, podatków, faktur, wynagrodzeń osobowych, itp

 

- realizuje przelewy ( na podstawie dokumentów księgowych ) z rachunków bankowych jednostki. Przekazuje zatwierdzone do realizacji przelewy zgodnie z terminem płatności. Kontroluje terminowość realizacji przelewów

 

- rozlicza inwentaryzację

 

- okresowo ustala lub sprawdza drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów

 

- sporządza wycenę aktywów i pasywów oraz ustala wynik finansowy

 

- ustala okresowo lub sprawdza drogą inwentaryzacji rzeczywisty stan aktywów i pasywów, w tym pisemnie potwierdza salda oraz pisemnie dokumentuje inwentaryzację drogą weryfikacji sald, a także rozlicza inwentaryzację ( z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury )

 

- wykonuje czynności przypisane w instrukcji inwentaryzacyjnej

 

- sporządza kalkulację kosztów, w oparciu o dane wynikające z ksiąg rachunkowych

 

- na bieżąco monitoruje realizację planu finansowego oraz przekazuje informacje o realizacji planu finansowego kierownikowi jednostki

 

- przekazuje w terminie do budżetu w należnej wysokości pobrane dochody należne Powiatowi Chodzieskiemu

 

- prowadzi ewidencję pozabilansową

 

- nalicza, rozlicza i sporządza amortyzację oraz dokumentację księgową w tym zakresie

 

- kontroluje i weryfikuje umowy pod względem skutków finansowych i zgodności  z planem finansowym jednostki

 

- nadzoruje, koordynuje i kontroluje sprawy związane między innymi z:

 

 • prowadzeniem ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostki
 • dokonywaniem zarachowania kwot nadpłaconych na inne należności lub ich zwrotem

 

- współuczestniczy w opracowaniu wewnętrznych procedur stanowiących system kontroli zarządczej w jednostce

 

- opracowuje materiały ( zestawienia, wykazy, informacje ) do kontroli i analiz

 

- wykonuje inne prace nie wchodzące w zakres przydziału czynności, a zlecone przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii w Chodzieży

 

- przestrzega zasad bhp i p.poż.

 

2. Zakres odpowiedzialności

 

Pracownik ponosi odpowiedzialność za:

 

- terminowe i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych

 

- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochronę danych osobowych

 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych na stanowisku pracy

 

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy

 

- naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z opisem stanowiska

 

 

 

 

 

§ 34

 

Starszy referent ds. kadrowych

 

 

 

1. Do obowiązków pracownika należy:

 

- prowadzenie ewidencji osobowej pracowników przy pomocy programu KADRY OPTIVUM

 

- prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa

 

- prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem, jego przebiegiem oraz rozwiązaniem umów o pracę

 

- przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, tj. zmiany wynagrodzenia, zmiany stanowiska pracy, udzielania urlopów, wydawania świadectw pracy

 

- wydawania zaświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników

 

- ewidencjonowanie, rozliczanie, kontrolowanie czasu pracy pracowników

 

- rejestrowanie urlopów pracowniczych

 

- prowadzenie rejestrów:

 

 • upoważnień
 • zaświadczeń
 • zwolnień lekarskich
 • wypadków przy pracy
 • chorób zawodowych
 • legitymacji służbowych nauczycieli

 

- prowadzenie rejestru decyzji dyrektora dotyczących przyznawanych świadczeń z ZFŚS, przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom, awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy nauczycieli

 

- sporządzanie sprawozdań dla GUS dotyczących spraw pracowniczych

 

- prowadzenie spraw z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, badań lekarskich, czuwanie nad ich aktualizacją

 

- sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych

 

- realizowanie zamówień publicznych zgodnie z regulaminem zamówień

 

- stosowanie procedur zawartych w regulaminie zamówień publicznych, opisywanie faktur według klasyfikacji i kosztów CPV i sporządzanie miesięcznych zestawień

 

- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań i celów ZFŚS

 

- rozliczanie kosztów podróży służbowej

 

- sporządzanie wykazów dotyczących godzin nadliczbowych pracowników niepedagogicznych

 

- sporządzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych

 

- prowadzenie analityki w zakresie wydatków strukturalnych

 

- dokonywanie miesięcznego zaangażowania środków finansowych w zakresie § 4010, §4280, § 3020, §4170, §4440, § 4040, § 4700, §4410

 

- współuczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych struktur stanowiących system kontroli zarządczej

 

- przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie informacji niejawnych, danych osobowych, w tym: przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków o udostępnienie danych osobowych

 

- przygotowywanie materiałów ( zestawienia, wykazy, informacje ) do kontroli i analiz

 

- wykonywanie innych prac nie wchodzących w zakres przydziału czynności a zleconych przez przełożonych

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

 

 

 

 

§ 35

 

Starszy referent ds żywienia

 

 

 

1. Do zadań szczególnych pracownika należy:

 

- planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia ośrodka w  produkty żywnościowe, nadzór nad porządkiem w pomieszczeniach magazynowych i pomieszczeniach kuchennych,

 

- stały nadzór nad pracą pracowników obsługi

 

- czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni

 

- znajomość zasad higieny, zasad systemu HACCP (PROCEDUR, INSTRUKCJI, ZAPISÓW)

 

- przygotowywanie tygodniowych jadłospisów

 

- prowadzenie, organizacja zamówień publicznych dotyczących żywienia wraz z niezbędną dokumentacją podziałem kosztów wg klasyfikacji CPV

 

- obsługa programu inwentura

 

- opisywanie faktur dotyczących zakupionych artykułów żywnościowych i dostarczenie faktur do sekretariatu ośrodka

 

- prowadzenie zaangażowania wydatków w ramach wyżywienia

 

- kierowanie żywieniem w ośrodku oraz sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem posiłków dbając o ich zgodność z normami żywienia zbiorowego

 

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

 

 

 

 

§ 36

 

Pomoc administracyjna

 

 

 

1. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:

 

- obsługiwanie programu PŁACE OPTIVUM, PŁATNIK

 

- sporządzanie list płac wg rozdziałów budżetowych dla pracowników na podstawie dokumentów pobranych przez import programu KADRY OPTIVUM (wynagrodzenia pracowników)

 

- sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych godzin ponadwymiarowych na podstawie absencji

 

- sporządzanie PK - zbiorcze zestawienie list płac

 

- prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłków chorobowych pracowników

 

- naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, zasiłków wychowawczych, macierzyńskich

 

- prowadzenie ewidencji funduszu płac oraz uwzględnianie ich z syntetyką księgową

 

- sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na płace, miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

 

- sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących wynagrodzeń

 

- sporządzanie kalkulacji wynagrodzeń i pochodnych do projektu budżetu

 

- zgłaszanie i wyrejestrowanie pracownikó do ZUS przy pomocy programu PŁATNIK (ZUA,ZIUA,ZCZA,ZCNA,ZWUA,ZZA) oraz na podstawie wniosku pracownika zgłaszanie zmiany dotyczącej dowodu osobistego, adresu zamiszkania itp.

 

- rozliczanie i sporządzanie deklaracji z tytułu opłat na PEFRON

 

- wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków na prośbę pracownika

 

- sporządzanie projektu budżetu jednostki w zakresie dochodów budżetowych

 

- sprządzanie prognozy dochodów budżetowych i przekazanie jej do głównego księgowego (do 20 dnia każdego miesiąca)

 

- dokonywanie miesięcznego zaangażowania środków finansowych w zakresie § 4110, § 4120, § 4780

 

- współpraca z Międzyzakładową Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową

 

- stosowanie się do instrukcji windykacji i należności, podejmowanie kontaktu z dłużnikami w celu wyegzekwowania należności za wyżywienie wychowanków/wychowanek

 

- przygotowanie, prowadzenie rejestrów, wysyłanie wezwań do zapłaty, informacji o przekazaniu sprawy na drogę windykacyjną, pozwów do sądu, wniosków egzekucyjnych dla dłużników zalegających z zapłatą

 

- wystawianie rachunków za wyżywienie wychowanków oraz za realizowane dochody

 

- współuczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych procedur stanowiących system kontroli zarządczej w jednostce

 

- przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie informacji niejawnych, danych osobowych w tym przymowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków o udostępnianie danych

 

- opracowywanie materiałów (zestawienia,wykazy,informacje) do kontroli i analiz

 

- wykonywanie innych prac nie wchodzących w zakres czynności a zleconych przez przełożonych

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

 

 

§ 37

 

Pomoc kuchenna

 

 

 

1. Do obowiązków pracownika pomocy kuchennej należy w szczególności:

 

- przygotowanie posiłków przy użyciu wszystkich artykułów spożywczych wydanych z magazynu do kuchni

 

- porcjowanie i prawidłowe wydawanie posiłków

 

- utrzymanie należytej czystości naczyń i i sprzętów kuchennych

 

-dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach kuchni, zaplecza kuchennego, jadalni, magazynów

 

-dbanie o prawidłowe przechowywanie niewykorzystanych produktów i zabezpiczenie ich w odpowiednim miejscu i pojemnikach

 

-przestrzeganie przepisów bhp i p.poż podczas wykonywanej pracy

 

-wykonywanie innych czynności i prac zleconych przez dyrektora

 

 

 

§ 38

 

Kucharka

 

 

 

1.Do obowiązków kucharki należy w szczególności:

 

- przygotowywanie posiłków przy użyciu wszystkich artykułów wydanych z magazynu do kuchni

 

- dbanie o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywieniowe)

 

- dbanie o prawidłowe przechowywanie pozostałości po posiłkach

 

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż podczas wykonywanej pracy

 

- czynny udział w układaniu jadłospisów

 

- dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach kuchni, zaplecza, jadalni, magazynów

 

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora

 

 

 

§ 39

 

Konserwator

 

 

 

1. Obowiązki pracownika:

 

- usuwanie na bieżąco usterek na terenie ośrodka

 

- naprawa sprzętu znajdującego się na terenie placówki tj. tapczany, krzesła, szafy, instalacje wodno- kanalizacyjnej

 

- malowanie, tapetowanie pomieszczeń ośrodka

 

-codzienna kontrola pomieszczeń ośrodka

 

- oszczędne wykorzystywanie materiałów, zapobieganie marnotrawstwu

 

- utrzymanie porządku wokół terenu

 

- wykonywanie wszelkich prac zleconych przez dyrektora

 

- czuwanie nad sprawnością sprzętu p.poż.

 

- sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych

 

- stosowanie przepisów bhp i p.poż. podczas wykonywanej pracy

 

- utrzymywanie samochodu służbowego w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem

 

- usuwanie na bieżąco pojawiających się usterek , a w przypadku niemożności ich usunięcia zawiadamianie przełożonego

 

- prawidłowe wypełnianie kart drogowych

 

- przestrzeganie terminu przeglądu technicznego

 

- opisywanie faktur w zakresie prac remontowych oraz zakupionych materiałów

 

- opisywanie faktur dotyczących eksploatacji samochodu

 

 

 

§ 40

 

Sprzątaczka

 

 

 

1. Obowiązki pracownika:

 

- utrzymanie czystości, porządku w przydzielonych pomieszczeniach

 

- wydawanie posiłków i utrzymywanie czystości w kuchni i stołówce

 

- dokonywanie odbioru dowiezionego wyżywienia na podstawie protokołu

 

- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora

 

- opisywanie faktur dotyczących zakupu środków czystości i wyposażenia jadalni

 

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

 

  

 

§ 41

 

Pomoc nauczyciela- opiekun nocny

 

 

 

1. Obowiązki pracownika:

 

- punktualne rozpoczynanie pracy

 

- kontakt z wychowawcami kończącymi dyżur o godzinie 22.00 w celu uzyskania informacji o sytuacji w grupach, stosowanie się do zaleceń wychowawców

 

- sprawowanie opieki nad wychowankami przebywającymi w placówce zgodnie z godzinami pracy

 

- współpraca z wychowawcą nocnym, stosowanie się do jego poleceń i wskazówek

 

- czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków w czasie snu, dopilnowanie zmiany pościeli wychowanków moczących się w nocy, doraźne podawanie zleconych leków, kontrolowanie temperatury ciała chorego wychowanka/wychowanki

 

- dokonywanie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na godzinę kontroli wszystkich pomieszczeń

 

- przestrzeganie zasad bhp i p.poż.

 

- dokonywanie kontroli obiektu na zewnątrz raz na 3 godziny

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Wychowankowie i uczniowie

 

§ 42

 

 

 

1. Do ośrodka przyjmowani są wychowankowie- chłopcy i dziewczęta skierowani przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego/nieletniej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym i potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowi/uczennicy dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia/uczennicy indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2. Szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków określone są w odrębnych przepisach.

 

3. Do ośrodka przyjmuje się chłopców i dziewczęta w normie intelektualnej i zdrowotnej          ( psychicznej i fizycznej) mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądu za czyny karalne oraz takich przeciwko którym nie toczy się postępowanie sądowe. 

 

4. Do placówki nie przyjmuje się dzieci i młodzieży:

 

- chorych fizycznie lub psychicznie, wymagających stałego leczenia bądź indywidualnej opieki lub pomocy

 

- uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych

 

5. Ustala się następujące warunki pobytu wychowanków w ośrodku:

 

a) czas pobytu w ośrodku uzależniony jest  od:

 

- postanowienia zawartego w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnie psychologiczno pedagogiczną

 

- przestrzegania zasad regulaminu wychowanków obowiązującego w szkole i w ośrodku

 

6. Wychowanek/wychowanka, uczeń/uczennica obligatoryjnie uczestniczy w organizowanych przez ośrodek formach działalności takich jak:

 

- zajęcia lekcyjne, edukacyjne, wyrównawcze

 

- zajęcia wychowawcze w grupach

 

- zajęcia porządkowe i samoobsługowe

 

- zajęcia socjoterapeutyczne

 

- działania wynikające z planu pracy ośrodka, plany pracy grupy wychowawczej, planu dnia i tygodnia oraz zaistniałej aktualnie sytuacji

 

- w pracach na rzecz ośrodka i środowiska lokalnego

 

- zajęcia specjalistyczne związane z wyborem zawodu

 

7. Kształcenie dzieci i młodzieży w gimnazjum prowadzone jest do 18 roku życia, a w szczególnych przypadkach na wniosek wychowanka kształcenie może zostać przedłużone do ukończenia 21 roku życia.

 

Wychowanek/wychowanka na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia ma obowiązek zwrócić się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o umożliwienie mu kontynuowania nauki.

 

8. Zwolnienia z zajęć szkolnych odbywają się według następujących zasad:

 

- uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę grupy, psychologa, pedagoga w celu wyjścia do lekarza, wyjazdu do sądu, na policję za zgodą dyrektora

 

- w pozostałych przypadkach na podstawie podania rodzica/opiekuna prawnego zaopiniowanego przez wychowawcę klasy i wychowawcę grupy zwolnienia udziela dyrektor lub wicedyrektor

 

 

 

§ 43

 

Prawa i obowiązki wychowanków/wychowanek

 

 

 

1. W ośrodku przestrzegane są prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Wychowanek/wychowanka ma prawo do:

 

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki oraz higieny pracy umysłowej

 

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej

 

- szczególnie troskliwego, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym i socjoterapeutycznym

 

- swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób

 

- zgłaszania wychowawcy, dyrektorowi, wicedyrektorowi ośrodka i innym nauczycielom swoich problemów i wątpliwości

 

- jawnego wyrażania opinii dotyczących treści nauczania i wychowania oraz uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi i wszelkiej możliwej pomocy

 

- własnej aktywności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

 

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

 

- pomocy w przypadku trudności w nauce oraz korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego

 

- informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania

 

- posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z nauczanych przedmiotów i z zachowania

 

- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami

 

- wpływania na życie ośrodka przez działalność samorządową

 

- reprezentowania placówki w konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych  i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami

 

- poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich

 

- zamieszkania w ośrodku i całodziennego wyżywienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach

 

- uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych

 

- nauki i socjalizacji,

 

- utrzymywania kontaktów z rodzicami, krewnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi, rówieśnikami

 

- do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych

 

- do udziału w imprezach, wycieczkach, rajdach organizowanych dla młodzieży

 

- do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, seksualnym, ochrony przed poniżającym traktowaniem

 

- do informacji

 

W przypadku naruszenia praw uczeń/uczennica może złożyć pisemną skargę do dyrektora ośrodka.

 

2. Wychowanek/wychowanka ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

 

- w każdej sytuacji zachowania się w sposób godny młodego obywatela i ucznia szkoły

 

- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły

 

- wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach szkolnych oraz zajęciach wyrównawczych

 

- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników ośrodka, a w szczególności okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom ośrodka i innym dorosłym oraz rówieśnikom

 

- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności

 

- poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowanie wolności, godności osobistej drugiego człowieka

 

- dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych wychowanków/wychowanek

 

- unikania agresywnych zachowań i sytuacji konfliktowych

 

- dbania o wspólne dobro, ład, czystość i porządek w ośrodku

 

- dbania o mienie ośrodka, poszanowania wspólnej własności oraz naprawienia wyrządzonej szkody

 

- dbania o honor i tradycję ośrodka

 

- podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, nauczycieli, rady pedagogicznej, ustaleniom samorządu

 

- przestrzegania regulaminów obowiązujących w ośrodku

 

- godnego, kulturalnego zachowania się w szkole, w ośrodku i poza nim

 

- oszczędnego gospodarowania wodą, energią elektryczną, cieplną, sprzętem i urządzeniami,

 

- przebywania na terenie placówki, a poza nią tylko po uzyskaniu zezwolenia wychowawcy indywidualnego lub dyrektora

 

- noszenia miękkiego obuwia

 

- pracy na rzecz klasy, grupy, która obejmuje codzienne dokładne sprzątanie użytkowanych pomieszczeń, troskę o estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz utrzymanie należytego porządku,

 

- urządzania pomieszczeń grupy, szkoły, przygotowania elementów dekoracyjnych ( w uzgodnieniu z wychowawcą)

 

- stałej konserwację odzieży, prania bielizny osobistej

 

- pomocy w pracach porządkowo- gospodarczych w ośrodku

 

- aktywnego udziału w zajęciach organizowanych dla danej grupy

 

- współdziałania z nauczycielami i wychowawcami w planowaniu zajęć

 

- przestrzegania rozkładu dnia w grupie

 

- przestrzegania terminowego powrotu do ośrodka i niezwłocznego powiadamiania wychowawcy o przyczynie niedotrzymania terminu powrotu

 

- ponoszenia materialnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone świadomie, z własnej winy na rzecz placówki, rówieśników lub innych osób

 

- rzetelnego wykonywania zadań zleconych przez dyrektora, wychowawcę, nauczyciela, samorząd

 

- przestrzegania zakazu samowolnego przebywania w pomieszczeniach grup w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych

 

3. W przypadku naruszenia praw wychowanka/wychowanki, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, wychowanek/wychowanka lub ich rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora placówki.

 

4. Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw wychowanka/wychowanki współpracuje z kadrą pedagogiczną.

 

5. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć, o czym powiadamia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej formy zażąda  lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia.

 

6. Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez dyrektora.

 

7. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

 

- dyrektora

 

- wicedyrektorów

 

 

 

§ 44

 

Nagrody i kary

 

 

 

1. Wychowanek/wychowanka ma prawo do nagrody za:

 

- rzetelną naukę i pracę społeczną

 

- wzorową i koleżeńską postawę

 

- szczególne osiągnięcia

 

- honorową postawę i odwagę cywilną

 

- osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach

 

- aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych

 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów i wychowanków:

 

- pochwała udzielona przez wychowawcę grupy, klasy

 

- pochwała udzielona przez dyrektora wobec społeczności ośrodka

 

- list pochwalny wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora do rodziców, opiekunów, sądu rodzinnego

 

- dyplom uznania

 

- nagroda rzeczowa

 

- indywidualne korzystanie z rozrywek kulturalnych, oświatowych, sportowych na zewnątrz ośrodka

 

- wpis do księgi pamiątkowej absolwentów

 

3. Rada Pedagogiczna może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania.

 

4. Nagrody mogą być udzielane przez wychowawcę klasy, grupy lub na jego wniosek przez dyrektora.

 

5. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń/uczennica,  może zostać ukarany/ukarana.

 

6. Ustala się następujące rodzaje kar:

 

- upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę/nauczyciela

 

- upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora

 

- ustne lub pisemne powiadomienie rodziców

 

-zakaz udziału w imprezie szkolnej, wycieczce, rajdzie organizowanych w ramach zajęć dodatkowych itp.

 

- powiadomienie sądu o niewłaściwym zachowaniu

 

- wystąpienie z wnioskiem o skierowanie do innej placówki

 

- wstrzymanie indywidualnych wyjść

 

- przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

7. Zakaz opuszczania placówki nie może ograniczać prawa wychowanka do kontaktu z rodziną.

 

8. W ośrodku nie wolno stosować kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia/uczennicy.

 

9. Kary mogą być stosowane tylko indywidualnie. Za jedno przewinienie, a także za kilka przewinień rozpatrywanych łącznie karze się jeden raz. W stosunku do wychowanka, który naprawił wyrządzoną szkodę można odstąpić od wykonania kary.

 

10. Decyzje w sprawach zawieszenia lub odstąpienia od wymierzenia kary podejmuje wymierzający karę.

 

11. Od udzielonej kary uczeń/uczennica,  może odwołać się na piśmie w terminie 3 dni od chwili otrzymania ( powzięcia ) wiadomości o udzielonej karze. Odwołanie wnosi się pisemnie do wymierzającego karę, który powinien je rozpatrzyć z udziałem przedstawicieli wytypowanych przez samorząd. Do czasu rozpatrzenia odwołania wykonanie kary ulega zawieszeniu.

 

12. Karę wymierza i egzekwuje jej wykonanie pracownik pedagogiczny, u którego wychowanek zachował się niezgodnie ze statutem lub dyrektor ośrodka na wniosek wychowawcy grupy.

 

Karę należy udzielić po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 

 

 

 

 

§ 45

 

Skreślenie z listy wychowanków/wychowanek

 

 

 

1. Skreślenie z listy wychowanka/wychowanki przebywającego w ośrodku na podstawie wniosku rodziców może nastąpić w przypadku:

 

- wniosku rodzica, opiekuna prawnego

 

- wniosku pełnoletniego wychowanka

 

- decyzji sądu o zastosowaniu innego środka wychowawczego

 

- wniosku dyrektora do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na skutek rażącego naruszenia postanowień regulaminu ośrodka lub w celu zapewnienia innym uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą w związku z zastraszaniem, naruszeniem nietykalności, uszkodzeniem ciała innego wychowanka/innej wychowanki, uzależnieniami - w związku z zażywaniem, udostępnianiem innym wychowankom substancji psychoaktywnych, w związku ze spożywaniem alkoholu, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

 

2. Skreślenie z listy wychowanka pełnoletniego/wychowanki pełnoletniej przebywającego/przebywającej  w ośrodku na podstawie własnego wniosku może nastąpić w w trybie natychmiastowym przypadku:

 

- samowolnego opuszczenia placówki

 

- rażącego naruszenia zasad wynikających z regulaminu placówki

 

- celem zabezpieczenia bezpieczeństwa innym uczniom/uczennicom

 

- celem zabezpieczenia innych uczniów/uczennic przed demoralizacją, uzależnieniami, innymi przejawami patologii społecznych

 

- spożywania alkoholu, zażywania i udostępniania innym wychowankom substancji psychoaktywnych, zastraszania, używania przemocy w stosunku do innych wychowanków/wychowanek, naruszeniem nietykalności, uszkodzeniem ciała innego wychowanka/innej wychowanki, lekceważącego stosunku do kadry ośrodka

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Dokumentacja placówki i postanowienia końcowe

 

 

 

§ 46

 

 

 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauki :

 

- księgę uczniów

 

- arkusze ocen

 

- dzienniki lekcyjne

 

- dzienniki zajęć dodatkowych

 

- protokoły postępowania kwalifikacyjnego i protokoły egzaminów

 

-uchwały rady pedagogicznej

 

2. Dokumentacja dotycząca pobytu wychowanka/wychowanki w ośrodku:

 

- księga wychowanków/wychowanek

 

- akta wychowanków/wychowanek zawierające: postanowienie sądu lub wniosek rodziców, skierowanie właściwego starosty, akt urodzenie, poświadczenie zameldowania wraz z numerem pesel,, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie szkolne, RODK,PPP, wywiady środowiskowe, korespondencję z rodziną, sądem i innymi instytucjami

 

- dzienniki zajęć wychowawczych, zeszyty raportów

 

- dokumentację zdrowotną

 

3. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację dodatkową:

 

- rejestr urlopowań

 

- rejestr ucieczek

 

- lista zbiorcza wychowanków

 

- rejestr  dyżurów nocnych

 

4. Sekretariat ośrodka prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą:

 

- przebiegu nauczania wychowanków

 

- pobytu w ośrodku: księgę wychowanków, „ teczki wychowanków”

 

- inną dokumentację zgodną z zasadami archiwistyki

 

- odpisy wysyłanej korespondencji dotyczącej funkcjonowania ośrodka

 

- oryginały przysyłanych pism

 

- księgę korespondencji

 

- i inne

 

5. Placówka używa pieczęci urzędowych.

 

6. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową. Majątek placówki jest własnością organu prowadzącego.

 

7. Regulaminy określające działalność organów ośrodka , a w szczególności wynikające z niej cele i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu, jak również z przepisami ustawy o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 

8. Ośrodek może posiadać własny sztandar.

 

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian do statutu i zatwierdza w drodze uchwały jego zmiany.

 

10. Po dokonaniu trzech kolejnych zmian statutu dyrektor zobowiązany jest do opracowania tekstu jednolitego.

 

11. Dyrektor ośrodka jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego o każdej dokonanej zmianie, a po opracowaniu tekstu jednolitego przesłania go do organu prowadzącego w formie pisemnej.

 

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.