Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka z siedzibą w Chodzieży, ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież,  adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 67 214 78 02,

2) W MOS w Chodzieży został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt.1

3)Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych stanowić będą:

- udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych wynikających z ustaw;

              a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

              b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

- niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

4) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z   wyłączeniem podmiotów  do tego uprawnionych takich jak:

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.                                         

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).   

 6) Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO, 

- żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:

            a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

            b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:

            a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

         b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

           c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/orr. międzynarodowej.

8)Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.