Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Zadania placówki

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz socjoterapii.

 

Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te są realizowane przez:

 

1) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym

 

2) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków

 

3) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych

 

4) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii umożliwia:

1) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji

 

2) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne

 

3) udział w zajęciach kulturalno-oświatowych

 

4) udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia

Copyright © 2020 F.H-U @z Rights Reserved.