Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Zasady przyjęcia do ośrodka

 

 1. 1.      Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży  jest

  umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu.

  wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. 2.      Dokumenty pozostałe wymagane do przyjęcia do ośrodka:
 •       ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
 •       opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
 •   dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
 •       potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego
 •       odpis skrócony aktu urodzenia
 •       poświadczenie zameldowania
 •       zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)
 •       nr ubezpieczenia, nazwa NFZ oddz.
 1. 3.      Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka.
 2. 4.      Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej Starosta Chodzieski wystawia skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży
 3. 5.      O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) oraz zainteresowane instytucje informowani są telefonicznie lub na piśmie

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.