Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2019-2020 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

w Chodzieży

Zasady przyjęcia do ośrodka

 

 1. 1.      Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży  jest wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. 2.      Dokumenty pozostałe wymagane do przyjęcia do ośrodka:
 • o        świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • o        zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w szkole podstawowej
 • o        ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
 • o        opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
 • o        dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
 • o        potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego
 • o        odpis skrócony aktu urodzenia
 • o        poświadczenie zameldowania
 • o        zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)
 • o        nr ubezpieczenia, nazwa NFZ oddz.
 1. 3.      Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka.
 2. 4.      Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej Starosta Chodzieski wystawia skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży
 3. 5.      O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) oraz zainteresowane instytucje informowani są telefonicznie lub na piśmie

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 F.H-U @z Rights Reserved.