Anuluj

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
************************************** Rok szkolny 2020-2021 **********************************

... Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Uwaga
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

im. Marii Grzegorzewskiej W CHODZIEŻY

 OGŁASZA NABÓR

MŁODZIEŻY NA ROK 2021/2022

 

 

          Dyrektor  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży ogłasza nabór do Szkoły Podstawowej w  roku szkolnym  2021/2022 do klas: IV, V, VI, VII i VIII.  Placówka przyjmuje chłopców i dziewczęta do 18 roku życia. Ośrodek przeznaczony jest dla  młodzieży, które z powodu trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz socjoterapii.

Informacje szczegółowe znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce rekrutacja.

Na wszelkie Państwa pytania odpowie osobiście na umówionych wcześniej spotkaniach  lub telefonicznie (pod numerem 0 67 214 78 08 wew.24):

- Daniel Żebrowski – pedagog

 

Informacja dla rodziców

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren ośrodka, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Podczas egzaminu w ośrodku mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny)

3) inni pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie ośrodka osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

6.Zdający nie powinni wnosić na teren ośrodka zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja.

8. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9. Ośrodek nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

10. Czekając na wejście do ośrodka albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

11. Na teren ośrodka mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego ośrodka, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

14. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi ośrodka nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

2) Dyrektor ośrodka niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji .

 

 

 

 

10-lecie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

 

Ruszyło Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Mieszkańcy powiatu chodzieskiego mogą w nim otrzymać bezpłatne wsparcie. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży od dnia 19.03.2021r. do dnia 03.05.2021r. wprowadza nauczanie w trybie zdalnym. Jednocześnie chcemy poinformować, iż w zakresie telefonicznego wsparcia psychologicznego dla rodziców bądź opiekunów prawnych specjaliści ośrodka dostępni są w podanych niżej terminach oraz godzinach, pod następującymi numerami telefonów:

 

 

Maria Jakubik - budynek Chodzież ul. Strzelecka – tel. 67/2147802

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:00 – 13:00

12:00 – 15:00

12:00 – 15:00

 

10:00 – 13:00

 

12:00 – 15:00

 

 

Monika Olszewska - budynek Chodzież ul. Strzelecka – tel. 67/2147802

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:00 – 18:00

 

08:00 – 11:00

16:00 – 11:00

14:00 – 17:00

 

08:00 – 11:00

 

Jednocześnie informujemy, że konsultacje i porady mogą być realizowane w innych dogodnych terminach, po wcześniejszym ich ustaleniu ze specjalistami.

Dodatkowo ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chodzieży (adres: 64 – 800 Chodzież, ul. Składowa 5, tel. 67/2812531), w której rodzice bądź opiekunowie prawni wychowanków i wychowanek mogą otrzymać wsparcie lub pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

 

Konkurs ortograficzny

Konkurs ortograficzny o „Złote Pióro Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży” został rozstrzygnięty. Złote Pióro w roku szkolnym 2020/21 należy do Julii Seydy:) 2 miejsce: Kowalska Nikola i Wiktoria Krawczyk 3 miejsce Adrian Śniegulski. Gratulujemy!

 

 

Po raz pierwszy wychowankowie MOS im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży brali udział w konkursie recytatorskim "Narodowe Czytanie". W ramach konkursu,  poszczególne grupy przygotowały  fragment tekstu "Balladyny" Juliusza Słowackiego.

Zachęcamy do udziału w zbiórce karmy

dla psów i kotów.

To już trzecia taka zbiórka organizowana przez nasz ośrodek.

Walentynki 2021 - przygotowania trwają pełną parą

 

 Rurki 3D jako sposób na rozwijanie kreatywności wychowanków.

 

Poznajemy technikę Irish Folding. Kółko pastyczne.

 

 

 

Wyniki konkursu Portret naszej patronki -

MARII GRZEGORZEWSKIEJ.

Miejsce pierwsze: Jarosław Zywert i Nikola Grygorcewicz.

Miejsce drugie - Roksana Koralewska, miejsce trzecie - Kamil Starczewski, wyróżnienie - MARIA Jesse.

 

 

Tym razem zima zaskoczyła naszych wychowanków.

 

 

Miasto z żabiej perspektywy w wykonaniu uczniów klasy 6.

 

Nasi wychowankowie bardzo lubią tworzyć z koralików.

Tym razem wykonaliśmy magnesy na lodówkę.

 

 

Tym razem prezentujemy pracę twórczą

grupy VII

g

 

Troszkę słodkości jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

Grupa III w akcji.

 

 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie

 

W trosce o prawidłowy rozwój i zdrowie Waszych dzieci oraz w oparciu      o obowiązujące przepisy informujemy iż wychowankowie powracający do ośrodka z urlopowania mogą posiadać następujące artykuły spożywcze:

  • Orzechy
  • Suszone owoce
  • Dwie tabliczki czekolady
  • Dwie paczki ciastek
  • Dwa batony
  • Wodę mineralną, soki owocowe

Wszystkie te artykuły muszą być zapakowane w oryginalne opakowania, podpisane i włożone do torby, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz numerem grupy.

W momencie powrotu wychowanek oddaje torbę po wejściu do ośrodka do depozytu. Artykuły wydają wychowankowi wychowawcy danej grupy.

 

 

14 października obchodzony jest

Dzień Edukacji Narodowej.

Tym razem nasi wychowankowie podarowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz pozostałym pracownikom muzyczny upominek.

 

My się nigdy nie nudzimy

 

Zajęcia kulinarne- to jest to!!!

 

 

Każda praca się opłaca.

 

 

Nasz pierwszy tydzień w ośrodku!

 

 

 

Copyright © 2021 F.H-U @z Rights Reserved.